Regulamin Uslug

Usługa LEI dostępna na Leicertificate.org jest świadczona przez Rejestr LEI™ (numer LEI 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU jest agentem rejestrującym LEI. Rejestr LEI™ działa w Wielkiej Brytanii pod znakiem towarowym Rejestr LEI™. Leicertificate.org oferuje jedynie platformę dla usług świadczonych przez LEI Register ™. Dlatego też ogólne warunki Rejestr LEI™ mają zastosowanie do rejestracji, odnowienia lub przeniesienia numerów LEI. Te ogólne warunki można znaleźć poniżej.

1. Nowy kod LEI, odnawianie kodu LEI lub proces przeniesienia

1.1 Aby wnioskować o kod LEI/odnowić istniejący kod lub przenieść kod LEI pod nasze zarządzanie, wypełnij odpowiedni formularz wniosku, podaj swoje dane i zapłać za usługę kartą kredytową, PayPalem lub przelewem bankowym. 

1.2. Wnioskodawca potwierdza, iż przesyłając formularz akceptuje zasady i warunki Rejestr LEI™. Wnioskodawca potwierdza, iż jest w pełni upoważniony do wnioskowania o kod LEI w imieniu Podmiotu Prawnego. Wnioskodawca potwierdza, iż podane dane są prawidłowe, oraz iż ma świadomość, że jego dane kontaktowe mogą zostać udostępnione LOU (Lokalnej Jednostce Operacyjnej). 

1.3 Wnioskujący o nowy kod LEI udziela Rejestr LEI™ wszelkich praw wnioskowania o kod LEI w imieniu Podmiotu Prawnego. Wnioskujący o odnowienie kodu LEI udziela Rejestr LEI™ wszelkich praw do odnowienia kodu LEI w imieniu Podmiotu Prawnego. Wnioskujący o przeniesienie kodu LEI udziela pozwolenia na przeniesienie kodu LEI pod nasze zarządzanie. Wnioskujący o przeniesienie kodu LEI ma świadomość, iż przeniesienie kodu LEI ponosi/może ponosić za sobą zmianę kodu LOU. 

1.3.1 Wnioskodawca jest świadom i zgadza się udzielić Rejestr LEI™ wszelkich praw podpisywania zasad i warunków wybranego LOU. Przykładowo zasady świadczenia usług RapidLEI znaleźć można tutaj. Zasady świadczenia usług różnych LOU są do siebie bardzo podobne, gdyż wszystkie przestrzegają wytycznych GLEIF.  

1.4 . Rejestr LEI™ rozpocznie proces rejestracji kodu LEI krótko po dokonaniu przez klienta płatności. Wnioskodawca ma świadomość, iż może zostać poproszony o dostarczenie Listu Upoważniającego (Pełnomocnictwa) lub dowolnego innego dowodu, iż wnioskodawca jest uprawniony do wnioskowania w sprawie kodu LEI w imieniu Podmiotu Prawnego. Wnioskodawca jest świadom, iż jeśli o to poproszony nie będzie w stanie przedstawić takiego upoważnienia, Rejestr LEI™ nie będzie w stanie wykonywać wniosku. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy potrzebnych dokumentów, Rejestr LEI™ zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconych środków.

1.5 Rejestr LEI™ może również poprosić klienta o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających rejestrację Podmiotu Prawnego lub dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby lub osób do reprezentowania Podmiotu Prawnego. Wnioskodawca jest świadom, iż jeśli o to poproszony nie będzie w stanie przedstawić takich dokumentów, Rejestr LEI™ nie będzie w stanie wykonywać wniosku. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy potrzebnych dokumentów, Rejestr LEI™ zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconych środków.

1.6 Kod LEI dostarczony zostanie jak najszybciej po dokonaniu płatności. W większości przypadków kod LEI zostanie wydany przed upływem 24 godzin. W rzadkich jednak przypadkach może to zająć do pełnego tygodnia. Proces odnawiania lub przenoszenia kodu LEI zająć może do 7 dni. Wraz z wydaniem lub odnowieniem kodu LEI zostanie wysłana wiadomość e-mail z fakturą na adres e-mail podany przez wnioskodawcę.

1.7 Wnioskodawca jest świadom i akceptuje, iż wniosek uznany będzie za ostateczny po dostarczeniu danych i dokonaniu płatności. Jeśli klient złożył wniosek o nowy kod LEI, lub zlecił odnowienie bądź przeniesienie kodu LEI i klient zaakceptował Zasady i Warunki, wniosek uznawany jest za ostateczny i niemożliwe jest wycofanie wniosku przez klienta. Jeśli wnioskodawca dostarczył wystarczających informacji do wydania kodu LEI, proces nie może zostać przerwany i nastąpi wydanie kodu LEI.

2.  Umowy wieloletnie 

Dla wygody klientów Rejestr LEI™ oferuje możliwość przedpłaty z wyprzedzeniem opłaty za odnowienie w terminie do 5 lat.

2.1 Jeśli klient zakupił usługę odnawiania kodu LEI na wiele lat Rejestr LEI™ pokryje koszty odnawiania za wykupiony okres i będzie odnawiać dane firmy w bazie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) raz na rok w oparciu o dane dostępne w publicznych rejestrach przedsiębiorstw. Klient zgadza się na automatyczną korektę danych Podmiotu Prawnego zgodnie z oficjalnymi dokumentami rejestracji podmiotu, jeśli zaszły w nich zmiany w porównaniu z danymi poprzednio zapisanymi w bazie GLEIF. 

2.2 Klient zgadza się poinformować Rejestr LEI™ w przypadku zmiany danych, której nie można potwierdzić przy pomocy publicznego rejestru przedsiębiorstw (np. dane Poziomu 2 w związku z weryfikacją Jednostki Dominującej lub Dominującej Najwyższego Szczebla).  Rejestr LEI™  odpowiednio skoryguje dane za pośrednictwem właściwego LOU. 

2.3 Jeśli doszło do zmiany organu podpisującego w trakcie trwania okresu automatycznego odnawiania, Rejestr LEI™  zażąda dostarczenia nowego Listu Upoważniającego od właściwego organu podpisującego. Jeśli klient nie dostarczy podpisanego Listu Upoważniającego odpowiedniej osoby, Rejestr LEI™  nie będzie w stanie kontynuować automatycznego odnawiania. Kod LEI zostanie odnowiony po dostarczeniu przez klienta Listu Upoważniającego przedstawiciela prawnego firmy lub udowodnieniu, iż jest on upoważniony do podpisania formularza pozwolenia. 

2.4 Jeśli nie zostanie dostarczony List Upoważniający w ciągu 60 dni, Rejestr LEI™ ma prawo anulować umowę wieloletnią bez zwrotu wpłaconych środków. 

2.5 Jeśli klient zleci wieloletnie odnawianie swego kodu LEI (np. 5-letni kod LEI) i dowie się później, że już nie potrzebuje aktywnego kodu LEI lub pragnie przenieść swój kod LEI do innego dostawcy usług LEI, przeniesienie będzie możliwe, jednak umowa wieloletnia zostanie automatycznie anulowana i klientowi nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych środków.

2.6. Bez względu na to, czy klient wykupił usługę odnawiania na wiele lat (2-5), dane LEI będą aktualizowane raz do roku. Dlatego też “DATA KOLEJNEGO ODNOWIENIA” w bazie GLEIF jest zwykle datą wydania kodu LEI/ostatniego odnowienia + 365 dni, lecz nigdy więcej niż 425 dni w przyszłości. 

3. Usługa przyspieszona

Usługa przyspieszona dostępna jest wyłącznie dla nowych klientów LEI. Przyspieszenie dotyczy Podmiotów Prawnych zarejestrowanych w Rejestrze Firm nieposiadających lub niezgłaszających danych Poziomu 2 (struktura dominująca). Jeśli klient kwalifikuje się do przyspieszenia, opcja przyspieszona zostanie zaoferowana przed dokonaniem płatności. Jeśli opcja jest niedostępna, oznacza to, iż nie udało nam się powiązać numeru rejestracyjnego podmiotu w bazie danych Rejestru Firm lub we wniosku zgłoszona została struktura dominująca. W takim przypadku wniosek w sprawie kodu LEI traktowany będzie jako standardowy wniosek.

3.1 Jeśli opcja przyspieszona jest zaoferowana na stronie płatności, w przypadku umów wieloletnich będzie ona bezpłatna. W przypadku umów jednorocznych za usługę przyspieszoną naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 30 GBP. 

3.2  Rejestr LEI™  gwarantuje dostarczenie nowego kodu LEI w ciągu 3 godzin dla klientów usługi przyspieszonej. 

3.3 Jeśli Rejestr LEI™ nie dostarczy kodu LEI w ciągu 3 godzin, dopłata za usługę przyspieszoną zostanie zwrócona. Jako, że nie pobieramy dopłat za usługi przyspieszone dla umów wieloletnich, klientom wieloletnim nie będą zwracane żadne środki. 

3.4  Rejestr LEI™  podejmie należyte starania, aby dostarczyć kod LEI w ustalonym terminie. 

4. Opłaty i polityka zwrotów

Opłaty za zamówienie nowego kodu LEI, przeniesienie kodu LEI lub odnowienie kodu LEI dostępne są w sekcji “Koszty LEI” niniejszej strony web lub pod poniższym odnośnikiem.  Rejestr LEI™ ma prawo naliczyć opłatę za zwrot środków w wysokości 30 GBP od zwrotu. Dopłata za usługę przyspieszoną wynosi 30 GBP. 

4.1 Rejestr LEI™ ma prawo odmówić zwrotu wpłaconych środków, jeśli:

4.1.1 Zakup został uznany za ostateczny.

4.1.2 Klient przeniesie kod LEI do innego usługodawcy. 

4.1.3. Klient nie dostarczy dowodu upoważnienia, dowodu rejestracji Podmiotu Prawnego lub wszelkiej innej dokumentacji wymaganej do wydania/przeniesienia lub odnowienia kodu LEI w terminie 60 dni od złożenia wniosku. 

5. Prawo właściwe

Niniejsza umowy oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) wynikające z niej lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub utworzeniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii.

Warunki końcowe

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką działalność dotyczącą kodu LEI powiązaną z reprezentowanym przez niego Podmiotem Prawnym. Rejestr LEI™ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwe szkody związane z kodami LEI.

LEI Register funkcjonuje jako Agent Rejestracyjny LEI w imieniu klienta i współpracuje z lokalnymi jednostkami operacyjnymi posiadającymi akredytację GLEIF w celu zamawiania, odnawiania lub przenoszenia kodów LEI dla swych klientów.

LEI Register zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w swych Zasadach i Warunkach w dowolnej chwili. Dokument określający obecne Zasady i Warunki zawsze jest dostępny na stronie Rejestru LEI: www.leicertificate.org.